Jestem, tęsknię, mówię

Provides Yūko Tsushima í 
   Jestem, tęsknię, mówię
 ☆ werecats ☆ Book Publishing – johndore.co.uk
 • Paperback
 • 232 pages
 • Jestem, tęsknię, mówię
 • Yūko Tsushima
 • Polish
 • 23 August 2018
 • 8306034910

About the Author: Yūko Tsushima

Y ko Tsushima is the pen name of Satoko Tsushima, a contemporary Japanese fiction writer, essayist and critic She is the daughter of famed novelist Osamu Dazai, who died when she was one year old She is considered one of the most important Japanese writers of her generation The New York Times.She has won many major literary prizes, including the Kawabata for The Silent Traders, one of the stories in The Shooting Gallery, and the Tanizaki for Mountain of Fire Her early fiction, from which The Shooting Gallery is drawn, was largely based on her experience as a single mother.Her multilayered narrative techniques have increasingly taken inspiration from the Ainu oral epics yukar and the tales of premodern Japan When invited to teach Japanese literature to graduate students in Paris, she taught the yukar, and her seminar led to the publication of Tombent, tombent les gouttes d argent Chants du peuple a nou 1996 , the first French edition of the epic poems.Tsushima is active in networks such as the Japan India Writers Caravans and dialogues with Korean and Chinese writers Recent novels have been set in Taiwan during Japanese colonial rule, among the Kyrgyz, in medieval Nara, and in post 3 11 Tokyo Her work has been translated into a dozen languages.   Jestem, tęsknię, mówię
Jestem, t skni , m wioryginalny tytu Watashi, tzn Ja jest zbiorem opowiada wybitnej japo skiej pisarki Y ko Tsushimy 1947 2016 Jest ona c rk legendarnego pisarza Osamu Dazaia 1909 1948 , kt ry pope ni samob jstwo wraz z kochank zaledwie rok po narodzinach c rki Gdy mia a trzyna cie lat, na zapalenie p uc zmar jej starszy, cierpi cy na zesp Downa brat Przywi zanie i t sknota za nieobecnymi jest jednym z g wnych w tk w tw rczo ci Tsushimy, co wyra nie odczuje czytelnik Jestem, m wi , t skniJest to zbi r pi tnastu refleksyjnych miniatur z narracj w pierwszej osobie, w kt rych autorka wykorzystuje w tki autobiograficzne, wspomina bliskich rodze stwo, matk , koleg w ze szko y Czasem s to wspomnienia sprzed wielu lat, czasem zdarzenia niedawne i dopiero one przywo uj do pami ci te dawniejsze Autorka odtwarza nastr j chwil, przywo uje obrazy postaci, kt re, cho same w sobie zwyczajne, w jaki szczeg lny spos b utkwi y jej w pami ci, zadzia a y na jej wyobra ni Tematyka wszystkich opowiada zwi zana jest ze mierci Tsushima ukazuje umieranie i towarzysz ce mu okoliczno ci, cierpienie po stracie i pr by odzyskania utraconego. New Read Books Jestem, tęsknię, mówię Author Yūko Tsushima – johndore.co.uk

You may also like...

10 thoughts on “ Jestem, tęsknię, mówię

 1. Anna says:

  Dawno nie czyta am tak oryginalnej narracyjnie, pi knej i poruszaj cej prozy Jestem pod ogromnym wra eniem talentu autorki i d ugo nie zapomn emocji, jakie wzbudzi y we mnie jej opowiadania.

 2. Jakub says:

  Jestem t skni m wi Y ko Tsushimy to zbi r kameralnych opowiada pe nych poczucia utraty Prosta stylistyka g osu os b wykluczonych i dotkni tych przez odej cie bliskich powoli wci ga czytelnika w wiat melancholii i smutku Gdzie po drodze za osw...

 3. Kubcio Kubcio says:

  O otoczeniu straty Pomy la am wtedy, Mamo, o Tobie Pomy la am, e od czasu, gdy pi lat temu posz a do szpitala, razem z kotami ca y czas obserwowa a ten dom i jego otoczenie Tak by o, prawda Teraz ju ich pewnie nie przeganiasz.

 4. Między sklejonymi kartkami says:

  Autorka unika epatowania ludzkim cierpieniem, jednocze nie traktuj c je z niezwyk empati Zach ca nas do raczej towarzyszenia bohaterom w ciszy ni g o nego lamentowania Opowiadaj oni o swoich do wiadczeniach szczerze, ale z niezwyk godno ci , nie rozczulaj c si nad sob.Ca o na