Król

[Epub] ↠ Król Author Szczepan Twardoch – Johndore.co.uk
 • Kindle Edition
 • Król
 • Szczepan Twardoch
 • 15 June 2018

About the Author: Szczepan Twardoch

Szczepan Twardoch, ur 1979, pisarz i publicysta Z wykszta cenia socjolog, studiowa socjologi i filozofi na Mi dzywydzia owych Indywidualnych Studiach Humanistycznych na Uniwersytecie l skim w Katowicach Mieszka w Pilchowicach na G rnym l sku.W listopadzie 2012 roku nak adem Wydawnictwa Literackiego ukaza a si powie p.t Morfina, nominowana do Paszportu Polityki 2012.


KrólA City Ignited By Hate A Man In Thrall To Power The Ferociously Original Award Winning Bestseller By Poland S Literary Phenomenon His First To Be Translated Into English It S Poland Is About To Catch FireIn The Boxing Ring, Jakub Szapiro Commands Respect, Revered As A Hero By The Jewish Community Outside, He Instills Fear As He Muscles Through Warsaw As Enforcer For A Powerful Crime Lord Murder And Intimidation Have Their Rewards He Revels In Luxury, Spends Lavishly, And Indulges In All The Pleasures That Barbarity Offers For A Man Battling To Be King Of The Underworld, Life Is Good Especially When It S A Frightening Time To Be AliveHitler Is Rising Fascism Is Escalating As A Specter Of Violence Hangs Over Poland Like A Black Cloud, Its Marginalized And Vilified Jewish Population Hopes For A Promise Of Sanctuary In Palestine Jakub Isn T Blind To The Changing Tide What S Unimaginable To Him Is Abandoning The City He Feels Destined To Rule With The Raging Instincts That Guide Him In The Ring And On The Streets, Jakub Feels Untouchable He Must Maintain The Order He Knows Even As A New World Order Threatens To Consume Him

You may also like...

10 thoughts on “Król

 1. Maciek says:

  PL Recenzja w dw ch j zykach tekst angielski znajduje si pod polskim.ENG This is a bilingual review English text is presented below.PL Mojego ojca zabi wysoki, przystojny yd o szerokich ramionach i pot nych plecach machabejskiego boksera.Teraz stoi w ringu, to ostatnia walka wieczoru i ostatnie ko o tej walki, a ja patrz na niego z pierwszego rz du Nazywam si Moj esz Bernsztajn, mam siedemna cie lat i nie istniej.Nazywam si Moj esz Bernsztajn, mam siedemna cie lat i nie jestem cz owiekiem, jestem nikim, nie ma mnie, nie istniej , jestem chudym, ubogim synem nikogo i patrz na tego, kt ry zabi mojego ojca, patrz , jak stoi w ringu, pi kny i silny.Warszawa, rok 1937, schy ek burzliwego dwudziestolecia kruchego pokoju Na ruinach starych imperi w wyros y nowe twory, targane nacjonalizmami i nieuniknienie sk cone ze sob adnej z tych m odych republik nie b dzie dane d ugo przetrwa pomimo e Europa wci krwawi z ran po Wielkiej Wojnie, a na horyzoncie ju majaczy si widmo drugiej.Stolica m odego pa stwa polskiego to podzielone miasto, gdzie mieszkaj i cieraj si ze sob r ne narody, kultury i j zyki miasto eleganckich hoteli, wykwintnych restauracji i luksusowych sklep w, ale te miasto bieda dom w, zapomnianych i opuszczonych ulic pe nych tragedii i biedy W tym w a nie czasie i miejscu umieszcza Szczepan Twardoch swoj najnowsz powie , Kr l.Tytu owy kr l to Jakub Szapiro, ydowski bokser i jednocze nie morderca ojca narratora powie ci, Mosze Bernsztajna kt ry pi dziesi t lat p niej, w dalekim Tel Awiwie, spisuje histori swojego ycia, rozpoczynaj c od chwili gdy zobaczy go tamtego dnia w ringu po raz pierwszy Nie wiedzia wtedy jeszcze, e to w a nie Jakub brutalnie zamordowa jego ojca nie mia poj cia jak bardzo ich historie przetn si i z cz ze sob Czym jest Kr l Przede wszystkim jest barwnym portretem miasta, kt rego ju nie ma Warszawy z roku 1937, kt ra tak naprawd by a dwoma miastami, miastem Polak w i miastem yd w Jedna Warszawa to Warszawa aci ska, zamo na, zachodnioeuropejska miasto eleganckich hoteli i luksusowych restauracji, zamieszkana przez bogatych Polak w, katolik w m wi cych po polsku Druga Warszawa to Warszawa wschodnia, azjatycka, miasto bieda dom w i przepe nionych dom w sierot, pe ne ulicznych targowisk i stragan w, rozm w i prasy w jidysz Te dwie Warszawy istnia y ca kiem osobno, i mieszka cy jednej potrafili sp dzi ca e ycie nie stawiaj c kroku w drugiej Warszawa tamtego okresu to miasto z aspiracjami zachodniego blichtru i bogactwa, pe ne jednak kompleks w wschodu biedy, syfu i pewnego rodzaju dziko ci, wiecznie zawieszone pomi dzy Pary em a Mi skiem Stolica jawi si jako miniatura ca ej Polski dziwnego kraju Frankensteina posk adanego z powrotem po kilku rozbiorach z cz ci kt re dawno przesta y siebie przypomina Kr l to tak e okno na Europ tamtych czas w Europ faszyzmu, dyktatur, nacjonalizmu i antysemityzmu, kt re ukoronowanie i zniszczenie znajd w Drugiej Wojnie wiatowej To czas w kt rym rz dzi si a Widmo nadchodz cej zag ady zatruwa powietrze i umys y to czas nacjonalistycznych boj wek na ulicach, czas gett awkowych na uniwersytetach, czas stanu otwartego konfliktu i zagro enia, czas Narodowego Radykalizmu Czym jest Narodowy Radykalizm Jak pisa w 1938 jeden z g wnych ideolog w Stronnictwa Narodowego, J drzej Giertych Kto my jeste my Jeste my polskim nacjonalizmem.Jeste my jedynym polskim nacjonalizmem Jeste my jednym z tych ruch w, kt re jak faszyzm we W oszech, hitleryzm w Niemczech, ob z Salazara w Portugalii, karlizm i Falanga w Hiszpanii obalaj w poszczeg lnych krajach Europy stary system maso sko plutokratyczno socjalistyczno ydowski i buduj porz dek nowy porz dek narodowy Dr czy pytanie ca y ten tygiel agresji, nienawi ci, konflikt w i kompleks w jakie targa y Polsk w tamtym okresie musia kiedy wybuchn Co sta oby si gdyby nie napad a na nas Trzecia Rzesza Kr l to r wnie porz dnie skrojona powie sensacyjna, saga gangsterska podbiegaj ca r wnie pod ameryka skie ksi ki z gatunku noir, z wplecionym w tkiem metafizycznym Niestety, ramy gatunkowe najbardziej wida gdy przyjrzymy si ca ej plejadzie postaci o barwnych imionach Jakub Szapiro, Kum Kaplica, Ryfka Kij pomimo e cz ciowo bazowane na prawdziwych osobach s w ksi ce postaciami stworzonymi, nienaturalnymi, nieprawdziwymi, i nie spos b tego nie zauwa y Szapiro, niepokonany i niemal e nie miertelny bokser, twardy m czyzna kt ry oczywi cie musi posiada ukryt , czu osobowo Kaplica, socjalista i dawny bojownik o r wno i sprawiedliwo , teraz gangster kt ry nie cofnie si przed zamordowaniem ka dego, taki polski Don Corleone T niespodziewan gatunkow p asko szczeg lnie wida w postaciach kobiet, kt re s u w ksi ce g wnie za t o do fabu y Ryfka Kij to emerytowana gangsterka a obecnie burdelmama, zgorzknia a lecz wierna swej pierwszej mi o ci Emilia Szapiro, kobieta Jakuba, to antyteza Ryfki, zmys owa i anielska ona gangstera bez adnej wady Pod koniec powie ci na scen wkracza c rka skrajnie prawicowego komendanta policji, oczywi cie rozpustna i pr na bez granic.Pomimo tej schematyczno ci, uwa am jednak e Kr la warto przeczyta moim zdaniem to wci jedna z ciekawszych ksi ek wydanych w 2016 roku Pomimo nieuniknionej sztampowo ci i przerysowania ca o napisana jest niezwykle sprawnie, i czyta si j niezwykle przyjemnie, z autentyczn ciekawo ci , do samego ko ca Warto ENG My father has been killed by a tall, handsome Jew, with broad shoulders and a powerful back of a Maccabean boxer Now he is standing in the ring, it is the last fight of tonight and the last round of that fight, and I am looking at him from the first row My name is Mosze Bernsztajn, I am seventeen years old and I do not exist.My name is Mosze Bernsztajn, I am seventeen years old and I am not a human being, I am nobody, there is no me, I do not exist, I am a thin, poor son of a nobody, and I look at the man who killed my father, I look at him and see him standing in the ring, beautiful and strong.Warsaw, 1937, the end of a troubled two decades long era of fragile peace New entities arose on the ruins of old empires, ravaged by nationalism and inherently at conflict with one another None of these young republics will be allowed to survive for very long even though Europe is still bleeding from the wounds of Great War, on the horizon already looms the specter of another The capital of the young Polish state is a divided city, where different nations, cultures and languages live and clash with one another a city of elegant hotels, elegant restaurants and luxurious stores, but also a city of poor houses, of forgotten and abandoned streets full of orphans, poverty and tragedy It is in this time and place that Szczepan Twardoch sets his last novel, Kr l King The eponymous king is Jakub Szapiro, Jewish boxer and murderer of the father of Mosze Bernsztajn, the narrator of the novel, who writes down the story of his life in far away Tel Aviv fifty years after he saw him for the first time that day, in the boxing ring in Warsaw At the time he didn t know that it was Jakub who has brutally murdered his father he had no idea how their lives would intersect and become tied to one another What is King First of all, it is a colorful portrait of a city which no longer exist Warsaw from the year 1937, a city which really was two cities, a city of Poles and a city of Jews One Warsaw was a rich Warsaw, almost Western European a city of elegant hotels and luxurious restaurants, lived in by rich, catholic Poles, who spoke Polish The other Warsaw is the eastern, Asian Warsaw, a city of poor houses and overflowing orphanages, full of street markets and stalls, where conversations were spoken and press was published in Yiddish These two Warsaw existed completely independently, and citizens of one could have lived their entire lives without ever setting foot in the other Warsaw from that time is a city of aspiration it aspires to the western glamour and western riches, but at the same time sated with an eastern complex poverty, dirt and a sense of wilderness and savagery, forever suspended between Paris and Minsk The capital serves as a miniature for the entire Poland a weird Frankenstein like country, put together again after several partitions from pieces which long ago stopped resembling one another King is also a window through which we can glimpse Europe of that time the Europe of fascism, dictatorships, nationalism and antisemitism, which all will find consummation and destruction in the Second World War It is time ruled by force The specter of approaching doom poisons both air and minds it is the time of nationalist mobs on the streets, time of ghetto benches at universities, time of open conflict and threat, time of National Radicalism What is National Radicalism In the words of J drzej Giertych, one of the main ideologues of the National Party, who wrote in 1938 Who are we we are Polish nationalism We are the only Polish nationalism We are one of these movements, which like fascism in Italy, Hitlerism in Germany, Salazar s camp in Portugal, Carlism and Falangism in Spain are overthrowing in respective European countries the old masonic plutocratic socialist Jewish order and are building a new one a national order. A troubling question all of this aggression, hatred, conflict and complexes which Poland was torn apart by at the time would surely have exploded at some point What would have happened if we were not invaded by the Third Reich King is also a well crafted gangster saga, similar in some respect to American noir, with a metaphysical aspect woven in to boot Unfortunately, we can clearly see its genre limits when we look closer at its wide cast of characters, all of which bear colorful names Jakub Szapiro, Kum Kaplica, Ryfka Kij although partially based on real people in the book are just created characters, unnatural, untrue, and we cannot not see that Szapiro, the undefeated and almost immortal boxer, a hard man who obviously has to hide a softer, gentler, emotional side Kaplica, a socialist and former fighter for equality and justice, now a gangster who will not shy away from murdering anyone, like a Polish Don Corleone This unexpected genre flatness is especially visible in female characters, who mostly serve as background for the novel s plot Ryfka Kij is a retired gangster and now a madam who runs her own brothel, bitter but faithful to her first love Emilia Szapiro, Jakub s woman, is Ryfka s total opposite she s sensual and angelic, a flawless gangster s wife Near the end of the novel we are introduced to the daughter of a very conservative police commissioner, who of course is completely debauched and vain.Still, despite being formulaic in this regard, I consider King to be a novel well worth reading in my opinion it s one of the interesting books published in 2016 Despite its unavoidable patterns regarding its characters and larger than life plot, it is very well written and very enjoyable to read, and maintains the readers interest all the way to the very end Recommended At the time of writing January 2017 , the novel has not yet been translated into English.

 2. Ewelina says:

  actual rating 4.5not as great as drach, but still amazing last 70 pages were a real emotional roller coaster.

 3. Rekha says:

  Heart wrenching, dark and violent, The King of Warsaw is a beautiful piece of literary fiction As a reviewer, I must talk about the trigger warnings before recommending this book Violence, sexual abuse, murder, hate crimes and dismembering of bodies are mentioned throughout the story If this isn t something you like to read in a lit fic, think twice before reading this book Read this book for the story read it for the emotional turmoil described here Read it to get a picture of how life was in Poland before Hitler s wrath.Twardoch is a brilliant author and I really like the way every emotion in this story is described The dialogues and the character portrayal simply wonderful.I did not see the twist coming That was, so very unexpected Magda and Mojzesz I believe a translated work is either a hit or a miss and this solely depends on the translator So, in this case, the translation was surely a hit Kudos to the translator Sean Gasper Bye for such a wonderful job.

 4. Anneke says:

  Book Review The King of WarsawAuthor Szczepan Twardoch Translated from Polish by Sean Gasper ByePublisher CrossingPublication Date April 21, 2020Review Date February 6, 2020I received a free copy of this book from NetGalley in exchange for an honest review.From the blurb A city ignited by hate A man in thrall to power The ferociously original award winning bestseller by Poland s literary phenomenon his first to be translated into English.It s 1937 Poland is about to catch fire.In the boxing ring, Jakub Szapiro commands respect, revered as a hero by the Jewish community Outside, he instills fear as he muscles through Warsaw as enforcer for a powerful crime lord Murder and intimidation have their rewards He revels in luxury, spends lavishly, and indulges in all the pleasures that barbarity offers For a man battling to be king of the underworld, life is good Especially when it s a frightening time to be alive.Hitler is rising Fascism is escalating As a specter of violence hangs over Poland like a black cloud, its marginalized and vilified Jewish population hopes for a promise of sanctuary in Palestine Jakub isn t blind to the changing tide What s unimaginable to him is abandoning the city he feels destined to rule With the raging instincts that guide him in the ring and on the streets, Jakub feels untouchable He must maintain the order he knows even as a new world order threatens to consume him What an extraordinary, incredible, gorgeous novel I wish I could read Polish, as this is the author s first book translated into English, and I want to read everything he has written I imagine that this book will rocket to the top of best seller charts.Every aspect of this book is perfection There is a big surprise is the plot around 2 3 of the way through As least, it caught me by surprise The language, the imagery is so eloquent The characters are so deeply written, and the dialogue is crisp and expressive It IS a VERY dark and violent book, so if knives, and guns, killing and torture are hard for you to stomach, then you will not want to read this But the violence is what was going on in Poland and Europe in the late 1930 s, so it s not just gratuitous violence.This is the work of a master author It is a tragedy, and I cried and cried at the end All of the loss was heartbreaking But, despite the violence and loss, this is a 5 book, extremely highly recommended Really, I am blown away Not often do I have the privilege of reading such a commanding and deep book that is so masterfully written.Thank you to Crossing for allowing me early access to this book Best of luck to Szczepan Twardoch in his writing career My wish is for of his books to be published in English.This review will be posted on NetGalley, Goodreads and netgalley crossing szczepantwardoch poland thekingofwarsaw

 5. World Literature Today says:

  Bernsztajn sees Szapiro as a man fighting both to save Warsaw and to rule it But Twardoch does not romanticize the gangster no one comes out of this book with clean hands Alongside the gritty tone, Twardoch imbues every page with an irresistible sense of style clothing, cars, guns, blood, and sex are all described in intricate, loving detail The effect is Tarantino esque, artfully reshaping excess into an uncanny beauty Sean Gasper ByeThis book was reviewed in the May 2017 issue of World Literature Today magazine Read the full review by visiting our website

 6. Franziska says:

  I was happy to see that this book got translated into German since am not fluent in Polish at all My literature Professor recommended to read Twardoch as one of the popular modern writers in Poland.I liked reading this book Twardoch writing lets the reader dive right into the Warsaw of the 1930s The language is rough, but so are the streets that the Jewish boxer Jakub Shapiro and Mojszes Bernstein are walking There are already nationalist tendencies and a very strong anti semit stance in the polish society Twardoch paints this picture very well with the language he uses.The end of this novel gets a bit confusing, since the narrator changes all of a sudden and the complete story takes a different view Suddenly one does not know if Shapiro tries to make amends by telling a different story about the young jewish boy, or if he has a psychological condition which lets him confuse reality and wishful thinking.

 7. Patrycja Holuk says:

  Twardoch s unique style it mind blowing The story is raw, incredible, but so uncannily down to earth Szczepan Twardoch is, and I don t think I m exaggerating, one of the best writers in history Unfortunately it is hell to translate so not many people will ever know Pity Between Kr l and Morfina I think I ll still choose Morfina.

 8. Michelxxxbarack says:

  Loved it Great visiualization of those dark times Really makes you feel the trouble those people are in In the end I felt sad for all the characters in the book eventhough they are the worst people you can imagine The book has one of the best twists ever, made me feel sooo confused at times.

 9. Katarzyna Binder says:

  3.5 stars

 10. Rafał Zawadzki says:

  Well deserved 5 stars.